مواد غذایی:
 
1-   نان:
منطقه
سرانه مصرف سالیانه نان (واحد كیلوگرم)
نسبت
ایران
160
ایران 6 برابر جهان
جهان
25
مردم ما پرمصرفترین مردم جهان در مصرف گندم و نان هستند و با سرانه 160 كیلوگرم بالاترین مصرف سرانه نان را در جهان دارا هستیم. لازم به توضیح است. میزان تولید نان در ایران 25 میلیارد عدد است.

 

2-   تخم مرغ:
منطقه
سرانه مصرف تخم مرغ (واحد كیلوگرم)
نسبت
ایران
8 تا 9
 
ایران یك سوم جهان
كشورهای پیشرفته
24
سرانه مصرف تخم مرغ در ایران 8 تا 9 كیلوگرم است كه این رقم در كشورهای پیشرفته 24 كیلوگرم است.

 

3-   شیر:
منطقه
سرانه مصرف شیر (واحد كیلوگرم)
نسبت
ایران
90
ایران یك سوم اروپا
اروپا
300
سرانه مصرف شیر در ایران 91 كیلوگرم در سال است كه این سرانه در اروپا 300 كیلوگرم برآورد میشود. همچنین براساس آخرین آمار در مورد سبد غذایی ایرانیان، مصرف لبنیات به ازای هر نفر روزانه 139 گرم است كه فقط 28 گرم از این میزان را شیر تشكیل میدهد. در حالی كه مصرف مطلوب لبنیات هر فرد باید روزانه 225 تا 240 گرم باشد.

 

4-   شكر:
منطقه
سرانه مصرف شكر (واحد كیلوگرم)
نسبت
ایران
30
ایران 6 برابر جهان
جهان
5
سرانه مصرف شكر هر ایرانی 30 كیلوگرم و 6 برابر میانگین هر فرد در دنیا است.

 

5-   سویا:
منطقه
سرانه مصرف سویا (واحد كیلوگرم)
نسبت
ایران
5/0
ایران یك بیستم جهان
جهان
10
در حالی كه مصرف سرانه سویا در اروپا و آمریكا 9 تا 11 كیلوگرم برآورد شده است. حجم مصرف این فرآورده در ایران تنها به نیم كیلوگرم به ازای هر نفر می‌رسد.

 

6-   نوشابه:
منطقه
سرانه مصرف نوشابه (واحد لیتر)
نسبت
ایران
42
ایران چهار برابر جهان
جهان
10
ایرانیان سالانه بیش از 2 میلیارد و 900 میلیون تومان نوشابه استفاده می‌كنند. بنابراین از نظر سرانه مصرف نوشابه گازدار در ایران، رتبه اول جهان را داریم. سرانه مصرف نوشابه در ایران 42 لیتر است. در حالی كه این سرانه مصرف 4 برابر سرانه مصرف دنیاست.

 

7-   نمك:
منطقه
سرانه مصرف نمك در سال (واحد كیلوگرم)
نسبت
ایران
6
ایران 2 برابر جهان
جهان
3
میزان استاندارد مصرف نمك بین 4 تا 5 گرم در روز است. در حالی كه ایرانیان بطور متوسط روزانه 8 تا 10 گرم نمك مصرف می‌كنند.

 

8-   میوه و سبزیجات:
منطقه
سرانه مصرف سالیانه میوه و سبزی (واحد كیلوگرم)
نسبت
ایران
30
ایران یك چهارم استاندارد جهانی
جهان
120
ایران در تولید 15 محصول اصلی باغی دنیا مقام اول تا دهم را دارد و بیش از 4 درصد از میوه و مركبات جهان را تو لید می‌كند. اما مصرف سبزی و میوه در كشورمان كمتر از میزان استاندارد جهانی است (روزانه هر فرد باید حداقل 400 گرم میوه و سبزی مصرف كند. سرانه مصرف در ایران 100 گرم است)

 

9-   ماهی:
منطقه
سرانه مصرف سالیانه ماهی (واحد كیلوگرم)
نسبت
ایران
7
ایران حدود یك سوم جهان
جهان
18